ચાબખા

ચાબખા


કિશન પંડયા કિશન પંડયા

Summary

ગાગરમાં સાગર
Short story Microfiction

આમ તો મેં મેકેનિકલ એન્જીનીયરિંગ કરેલ છે પણ બચપણથી જ વાંચવું એ મારો શોખ રહ્યો છે.વાંચતા વાંચતા કયારે હું પોતે લેખક બની ગયો એ મને પોતાને ખ્યાલ ન રહ્યો.આવી રીતે લખતાં લખતાં મારી વાર્તાઓ ઉમંગ ભાઈના ધ્યાનમાં આવી અને તેમને મને આ પ્લેટફોર્મ અંગે કહ્યું.આ પ્લેટફોર્મ પર મારી શરૂઆત છે આશા છે કે...More

Publish Date : 05 Aug 2020

Reading Time :

Chapter : 53


Free


Reviews : 285

People read : 1755

Added to wish list : 1