અધૂરી ચાહત

અધૂરી ચાહત


shital   ruparelia shital ruparelia
Reminiscent Short story Romance Story
Rameshbhai Rudani - (17 February 2021) 5

0 0

કિશન પંડયા - (07 January 2021) 5
ખૂબ સરસ

0 1

પ્રકાશ પટેલ - (07 January 2021) 5
સરસ.. પણ વાર્તા અધુરી લાગે છે...

1 1

Alka Kothari - (30 December 2020) 5

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (27 December 2020) 5
ખૂબ સરસ અને ભાવનાત્મક.

1 1


Shital . O .Ruparelia

Publish Date : 27 Dec 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 78

Added to wish list : 0