એક પત્ર.મા ને

એક પત્ર.મા ને


heena dave heena dave
Short story Social stories


Your Rating
blank-star-rating
Dipika Mengar - (22 April 2021) 5
ખૂબ સરસ..લાગણીસભર પત્ર..

0 0

Jagdishbhai Rathvi - (22 April 2021) 5
વ્યથા સાચી છે, પણ એમ હારીને કરગરવું હવે ના પોસાય...દુગાઁ બનો...

0 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (21 April 2021) 5
ખૂબ સરસ પત્રરૂપે ભક્તિસભર કૃતિ.💐💐

0 0

Geeta Chavda - (21 April 2021) 5
હીનાબેન આપે જગત જનની ને ભાવસભર કરેલી અરજી માવડી જરૂર સ્વીકારશે....ખુબ સરસ. ને સચોટ ભાષામાં સત્ય હકીકત ને ઉજાગર કરતો પત્ર.

0 0

રાજુસર ગરસોંદિયા - (21 April 2021) 5
ખૂબ ખૂબ સુંદર

0 0

Asha Bhatt - (21 April 2021) 5
ખુબ સરસ, ભાવ સભર પત્ર હીનાબેન

0 0

Bhumi Joshi " સ્પંદન" - (21 April 2021) 5
ખૂબ ખૂબ સંવેદન શીલ આલેખન.

0 0

View More

Publish Date : 21 Apr 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 21

Added to wish list : 0