જાઉં છું

જાઉં છું


Hetal Sadadiya Hetal Sadadiya
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Varsha Kukadiya - (18 July 2021) 5
👌👌

0 1

amita shukla - (02 July 2021) 5
too good

0 1

heena dave - (02 July 2021) 5
હેતલજી..ખૂબ ખૂબ ખૂબ સુંદર. .

0 1

Dipika Mengar - (02 July 2021) 5
very nice.

0 1

યામિની પટેલ - (02 July 2021) 5
જ્યારે તમે ક્વોટમાં આ રચના મૂકી હતી ત્યારથી જ આ રચનાના એક એક શબ્દો હ્રદયમાં ઊંડા ઊતરી ગયા છે. આફરીન 🙌🏻

0 1

NISHA RATHOD - (02 July 2021) 5
આહાહા... વાળી રચના.. 👌👌👌ખુબ ખુબ સરસ....શરૂઆત સૌથી વધુ ગમી... 👍👍👍

0 3

જાગૃતિ 'ઝંખના''મીરાં' - (02 July 2021) 5
wah...👌👌એમ કયાં જાય યાદોની સોડમ.. આંખોમાં છલકાય યાદોની મોસમ..

0 1

View More

nothing is permanent

Publish Date : 02 Jul 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 28

Added to wish list : 0