'લાગ્યો કસુંબીનો રંગ' Story Winner - 2


  • X-Clusive
પેટી
Short story Crime Thriller & Mystery


Your Rating
blank-star-rating
ભક્તિ શાહ - (04 April 2022) 5
Enthralling !!

1 0

Pallu_ ami - (11 March 2022) 5

0 1

Yashvant Thakkar - (12 October 2021) 5

1 0

ભૂમિધા પારેખ - (14 September 2021) 5

0 0

Brijesh Raychanda - (12 September 2021) 5
વાહ...અણધાર્યો અંત... ખૂબ જ રસપ્રદ વાર્તા. આખો દ્રશ્ય જાણે સામે જ ભજવાતો હોય એવી અનુભૂતિ...

1 0

Meena Soni - (12 September 2021) 5
જોરદાર

1 0

hardik raychanda - (12 September 2021) 5
અદ્ભૂત અંત...!

1 0

View More

Publish Date : 10 Sep 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 31

People read : 70

Added to wish list : 0