કોણ?
Microfiction


Your Rating
blank-star-rating
Babalu oza - (09 December 2021) 5
વાહ વાહ, ખૂબ જ સરસ...!👌👌👌

1 1

heena dave - (23 October 2021) 5
ઓહો...

1 1

Dipika Mengar - (19 October 2021) 5
👌👌

1 1

નિકિતા પંચાલ - (14 October 2021) 5
ખૂબ સરસ

1 1

પૂર્વી ચોકસી - (14 October 2021) 5

1 0

પ્રકાશ પટેલ - (14 October 2021) 5
એકજ સેકન્ડમાં 100ડિગ્રીનો તાવ ચડાવી દે એવી માઇક્રોફિક્શન. 🤒🤗👍

1 1

View More

Publish Date : 13 Oct 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 29

Added to wish list : 0