તને મારો બનાવી દઉં

તને મારો બનાવી દઉં


નિકિતા પંચાલ નિકિતા પંચાલ
Poetry collection Romance Story


Your Rating
blank-star-rating
જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (01 February 2022) 5
ઓહો હો જોરદાર બાકી હો dear..!

1 1

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (24 January 2022) 5
खुब ज सूंन्दर

1 1

સુનિલ ર. ગામીત "નિલ" - (24 January 2022) 5
ખૂબ સરસ.

1 1

Vatsal Thakar - (24 January 2022) 5
na ho Facebook wall ma kok biju chhe 😂

1 1

કૈફી માણસ - (24 January 2022) 5

1 1


શબ્દોની સાથે થોડી રમત રમી લઉં છું અને લોકોના દિલમાંથી થોડો પ્રેમ ઉધાર લઇ લઉં છું, પ્રેમ આપવાથી વધે છે પછી એ કોઈ પણ સબંધમાં હોય હ્રદયમાં સાચવી રાખવાથી વ્યાજ નથી મળતું જો વહેંચશો તો બમણો પાછો મળશે નિક્સ પરમપાગલ નું માનવું છે.....insta I'd...niks_dil_se_dil_tak_chintu

Publish Date : 24 Jan 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 5

People read : 13

Added to wish list : 0