હાઈકુ શબ્દસાગર-૪

હાઈકુ શબ્દસાગર-૪


Jayantilal Vaghela (એકાંત) Jayantilal Vaghela (એકાંત)

Summary

વર્ણાનુપ્રાસ હાઈકુ, થોડામાં ઘણું આપવાનો એક નાનકડો પ્રયાસ..
Poem
નિકિતા પંચાલ - (16 May 2022) 5
ખૂબ સરસ

1 1

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (03 February 2022) 5
વાહ,દરેક અર્થપૂર્ણ.💐👍💐

1 1

Meena Soni - (02 February 2022) 4
સરસ

1 1


Publish Date : 02 Feb 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 24

Added to wish list : 1