મેઘ આંખોમાં

મેઘ આંખોમાં


Jayantilal Vaghela (એકાંત) Jayantilal Vaghela (એકાંત)

Summary

આંખોમાં મેઘ છવાયો હોય તો પછીની અવસ્થા હાઈકુઓ દ્વારા વર્ણવી છે. વાંચીને યોગ્ય પ્રતિભાવની આશાસહ.. (હાઈકુ સોનેટ)
Poem
Yashvant Thakkar - (02 September 2022) 5

1 0

Maheshbhai Rathod - (10 August 2022) 5
ખૂબ સરસ..👍

1 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (10 August 2022) 5
વાહ વાહ 👏👍👍

1 0


Publish Date : 10 Aug 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 21

Added to wish list : 0