ચકલી

Summary

આજ ચકલી ગમ થવાના આરે છે તો ચાલો થોડાં ચકલી વિશેના હાઈકુઓ માણીએ...
Poem
રાજેન્દ્ર સોલંકી - (01 December 2022) 5
વાહ,હાઈકુમાં વાર્તા વણી લીધી.💐💐👌👍

1 1

Maheshbhai Rathod - (01 December 2022) 5

1 1

સુનીલ અંજારીયા - (01 December 2022) 5

1 1


Publish Date : 30 Nov 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 3

People read : 13

Added to wish list : 0