છોકરી જેવો

છોકરી જેવો


સુનીલ અંજારીયા સુનીલ અંજારીયા

Summary

એક એકદમ યુવાન, ફૂટતી યુવાનીને કારણે છોકરી જેવો છોકરો એક કન્યાને ગમી જાય છેપણ તેની સખી આવા ખાતા છોકરાની મૈત્રીની વિરુદ્ધ છે. કોઈક...More
Romance Story
SABIRKHAN PATHAN - (26 May 2023) 5
અફલાતૂન.... પ્રેમ અંતરથી જન્મે એટલે દેખાવનો મોહ રાખે એ પછતાય... આંતરિક સ્વરૂપની સુંદરતા નરી આંખે જોઈ શકાતી નથી. બાકી... કોઈને અપશબ્દો બોલવાની કોઈ હિમ્મત ન કરત

0 1


દરેક વર્ગ, ખાસ યુવા વર્ગને ગમે અને મનોરંજન સાથે હકારાત્મક સંદેશ મળે તેવું લખવાની નેમ. દીર્ઘ વાંચન અને જીવનમાં અનેક અનુભવોમાંથી પસાર થઈ દરેક પ્રકારની દુનિયા જોઈ છે જે કલમ દ્વારા સહુ સમક્ષ મુકવાની નેમ છે. ખાસ તો યુવાનોને ગમે તેવા વિષયો અને વિષયવસ્તુઓ પર લખવું છે. અનેક સ્પર્ધાઓમાં ઇનામ...More

Publish Date : 24 May 2023

Reading Time :


Free


Reviews : 1

People read : 60

Added to wish list : 0