લુપ્પા છુપ્પી..!!

Jayshree Boricha vaja

Publish Date : 08 October 2020

Photograph About

પળમાં છુપી ને પળમાં દેખાય, આ સૌંદર્ય મોહિત કરી જાય..!
20 Reviews
107
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Jaya. jani.Talaja."jiya" - (13 February 2022) 5
સુંદર કુદરતી સૌંદર્ય.. તું મોકલે વાદળ, હું મોકલું કાગળ. એમાં બે શબ્દ લખે છે પાગલ.🙏🇮🇳

1 1

Mer Mehul - (25 December 2021) 5

1 1

Parth Joshi - (06 November 2021) 5
આપી આપીને તમે વાદળ આપો... સજન ! પાંખો આપો તો અમે આવીએ ! 💐

1 1

Bhavesh Nayak - (08 October 2021) 5
nice

1 2

Shesha Rana(Mankad) - (02 September 2021) 5
awesome

1 1

Sulbha Thakkar - (01 July 2021) 5

1 1

Aksha Jadeja - (09 May 2021) 5

1 1

View More