ફોટો

Kruti Patel

Publish Date : 11 January 2021

Painting About

ભૂલ શોધવા જઈએ તો કોઈ પરફેક્ટ નથી હોતું, બધા પરફેક્ટ જ છે બસ આપણે જેવા ધારીએ છીએ, લોકો એવા નથી હોતા.
2 Reviews
74
Painting


Your Rating
blank-star-rating
Kalpana Goswami - (14 January 2021) 5

0 0

makvana hiren - (13 January 2021) 5

0 0