યુ કે પ્રિન્સ ચાલ્સ ભારત પ્રથમ મુલાકાત્તે

Kantibhai Sharma

Publish Date : 19 January 2021

Photograph About

સ્વં માધવસિંહ સોલંકી મુખ્ય મંત્રી હતા ત્યારે ઈંગ્લેન્ડ થી પ્રીન્સ ચાલ્સ પ્રથમ વખત ભારત આવેલા વડોદરા...More
2 Reviews
40
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Rohiniba Parmar Raahi - (25 April 2021) 5

0 0

Asha Bhatt - (20 January 2021) 5
વાહ ખુબ સરસ ફોટોગ્રાફ છે, શોપીજન પર પ્રથમ ફોટોગ્રાફ માટે ખુબ શુભેચ્છા

1 0