ઝાકળની બુંદો

Prakash Patel

Publish Date : 18 January 2021

Photograph About

અતિલઘુ ફોટો. ફુદિના (મિન્ટ પ્લાન્ટ) ની મધ્યમાં ઉગેલ અળવીના નાનકડા પાંદડા પર ઝાકળના બુંદોની સવારી.
9 Reviews
168
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Jaya. jani.Talaja."jiya" - (31 January 2021) 5

1 0

Geeta Chavda - (18 January 2021) 5
વાહ.. ખુબ સુંદર.. "પર્ણો ની સાથે ઝાકળે ઘડીક દોસ્તી કરી સુખદુઃખ ની વાતોની વહેંચણી કરી"

1 0

પલ્લવી કોટક - (18 January 2021) 5
superb

1 0

રાજેન્દ્ર સોલંકી - (18 January 2021) 5
વાહ.👍💐

1 0

છાયા ચૌહાણ - (18 January 2021) 5
વાહ, નાઈસ ક્લીક 👌

1 0

ભાવના પટેલ - (18 January 2021) 5
nice pik

1 0

View More