જગદીશચંદ્ર બોઝ

Zalak Bhatt

Publish Date : 01 March 2021

Painting About

પોતાના સમય ના વૈજ્ઞાનિક, ગણીતજ્ઞ તથા વનસ્પતિ માં ભી માનવ સમાન સંવેદના છે તે સાબિત કરનાર.
1 Reviews
61
Painting


Your Rating
blank-star-rating
Babalu oza - (01 March 2021) 5
વાહ...સુંદર વર્ક👌👌👌

0 0