એ સાંજ

Bhargavi Bhatt

Publish Date : 23 March 2021

Photograph About

આ તસ્વીર કચ્છ - ભુજમાં આવેલ હમીરસર તળાવની છે.જે ભુજની શાન અને ભુજ નું હદય માનવામાં આવે છે.જ્યાં લોકોની...More
6 Reviews
147
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Kanaiya Patel - (24 May 2022) 5
સુંદર તસ્વીર!

0 0

Shesha Rana(Mankad) - (20 October 2021) 5
nice. ભુજની તો વાત જ નિરાળી છે.

1 1

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (17 September 2021) 5
સરસ

1 1

Babalu oza - (23 March 2021) 5
Nice

1 0