ક્રુરતા

Sukavya Author

Publish Date : 19 November 2019

Painting About

આ ચિત્ર મારા હર્દયની બહુ જ નજીક છે. કારણ, દિકરીઓને ઉડ​વા માટે પાંખ આપી છે પણ તેની ડોર બીજાનાં હાથમાં છે,...More
1 Reviews
66
Painting


Your Rating
blank-star-rating
umang chavda - (20 November 2019) 5
ખુબ સાચી વાત કહી આપે.

0 0