મંદિરની કલાકૃતિ

Harsha Dalwadi

Publish Date : 20 May 2021

Photograph About

જામનગર શહેરમાં આવેલ વર્ષો જૂનું વિષ્ણુના અવતાર કૃષ્ણ સાથે એમના દ્વારપાળ જય,વિજય ની મૂર્તિ સાથે આવેલ...More
1 Reviews
128
Photograph