વેદના

Harsha Dalwadi

Publish Date : 20 May 2021

Painting About

કઈ કેટલીય વેદનાને આ ચિત્રમાં રજુઆત કરી છે. પેન્સિલ ડ્રોઈંગ.મારી ભાણેજ નીતા કણજારીયા. ચકુ
3 Reviews
43
Painting


Your Rating
blank-star-rating
kiranben sharma - (12 July 2021) 5
ઉત્તમ 👌👌👌

0 0

Dipika Mengar - (20 May 2021) 5
સરસ

0 0