ધરતીએ કરવટ બદલ્યું

Jagdishbhai Rathvi

Publish Date : 14 July 2021

Photograph About

ગઈકાલની સંધ્યા મારા કેમેરાની આંખે ખોબો ભરીને રેડ્યો ગુલાલ, આભ ગુલાબી થઈ ગયું. હવે વરસો અનરાધાર, ધરતીએ...More
4 Reviews
143
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Poonam Arankale - (15 July 2021) 5

1 0

Patel Kanu - (14 July 2021) 5

1 0

કિશન એસ. શેલાણા - (14 July 2021) 5
મસ્ત

1 0