પ્રેમ પ્રતીક

Sukavya Author

Publish Date : 20 November 2019

Photograph About

ભૂરો રંગ પસંદ હોવાથી પ્રિયે એ આપેલ મનપસંદ રંગનું ફૂલ,જેની છબી દીલ સહિત કેમેરામાં કેદ કરી.
2 Reviews
66
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
mrugtrushna *tarang* - (17 July 2020) 5
હૈયે છવિ બ્લ્યુ ફૂલ થ્કી મેળવી ને કેળવી, થેંક્યું.

0 0

umang chavda - (24 November 2019) 5
સુંદર !

0 0