મારી મજા

Harsha Dalwadi

Publish Date : 24 June 2021

Photograph About

સૂરજ ઉગતો કે આથમતો સાથ કોઈનો હોય કે ના હોય પણ એક પ્યાલી ચા અને ભૂખ સંતોષવા બિસ્કિટ.this capture photo by my younger neace neeta kanjariya
2 Reviews
114
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
kiranben sharma - (12 July 2021) 5
વાહ! સુંદર ચિત્ર સત્ય રજૂઆત 👌👌👌

0 0