ખુમારી

Hitesh Patadiya

Publish Date : 03 August 2021

Photograph About

મારી કોઈ ડાળખીમાં પાંદડા નથી મને પાનખરની બીક ના બતાવો ! - કવિશ્રી અનિલ જોશીના એક ગીતમાંથી
2 Reviews
136
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
ઉમંગ ચાવડા - (14 September 2021) 5

0 0