કળીઓને બિછાનાં

Jagdishbhai Rathvi

Publish Date : 21 July 2021

Photograph About

મારા દરવાજા પર ખીલેલાં ફૂલોની ઓથમાં કળીઓ છે, જ્યાં પાંગરી છે કળીઓ,ત્યાં ખરેલાં પુષ્પનાં બિછાનાં છે.
3 Reviews
129
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
કિશન એસ. શેલાણા - (21 July 2021) 5
વાહ ખૂબ સુરત

1 0

Babalu oza - (21 July 2021) 5
અરે વાહ સર, બહુ જ સુંદર દ્રશ્ય, મસ્ત લાગે છે👌👌👌

1 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (21 July 2021) 5
વાહ ખૂબ સરસ..!

1 0