પ્રેમ

Patel Kanu

Publish Date : 27 December 2021
5 Reviews
127
Painting


Your Rating
blank-star-rating
અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (28 December 2021) 5
ખુબ જસરસ રચના , જૉરદાર લખાણ, અદભુત, મારી રચનાઓને પણ વાચશૉજી

0 0

amita shukla - (27 December 2021) 5
very nice

0 0

Jagdishbhai Rathavi - (27 December 2021) 5
સરસ

0 0

Shrutee Solanki - (27 December 2021) 5
nice

0 0