દાંડી દરિયો કિનારોઅને હું

Bhabhor Samesh

Publish Date : 10 February 2022

Photograph About

સાંજ સમયે દરિયામાં ઢળતો સુરજ, સુરજના અજવાળા કરતા મોટા કિરણો દરિયામાં પડતાં, એની સામે હુ દોડતો-દોડતો...More
1 Reviews
34
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
જલ્પાબા ઝાલા - (11 February 2022) 5

0 0