આગળ દોડે પડછાયો

Sunil Anjaria

Publish Date : 27 September 2022

Photograph About

વહેલી સવારે સૂર્ય પાછળ હોય ત્યારે જાણે આપણાથી આગળ દોડીને મંઝીલને જલ્દી આંબવા જતો હોય તેવો આપણો પડછાયો
0 Reviews
20
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Sorry ! No Reviews found!