છત્રપતિ શિવાજી

Vishnu Bhaliya

Publish Date : 09 January 2020

Painting About

આ ચિત્ર મેં 2004ના સમયમાં દોરેલું. ત્યારે જળરંગો પર સારી પકડ હતી.
2 Reviews
105
Painting


Your Rating
blank-star-rating
makvana hiren - (06 October 2020) 5
Very nice work... 👌👌

0 0

ઉમંગ ચાવડા - (15 January 2020) 5
👍

0 0