જય શ્રી રામ

Sunil Anjaria

Publish Date : 22 January 2024

Photograph About

સ્વામિનારાયણ મંદિર, સતાધાર, અમદાવાદ. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની પૂર્વ રાત્રિએ રામમય સમસ્ત ભારત.
1 Reviews
47
Photograph