આગ હોલીમાં પણ લગાવવામાં આવે છે પણ તેમાં ઘી નાખવાની જરૂર નથી પડતી

Sital Solanki

Publish Date : 18 March 2020

Photograph About

???? માટે સાચુ દિલ પણ જરુરી છે તો જ ???? લાગી શકે
1 Reviews
73
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
K.V. Zankat - (26 March 2020) 4
બધી જ આગ લગાવવા ધીની જરૂર ના પડે, કયારેક ઇર્ષો, પ્રેમની અગન, વેરની આગ વીગેરે જે, માણસની હોળી કરવા બસ છે, નથી ધી કે લાકડાંની જરૂર

1 0