મા

K v Zankat

Publish Date : 11 April 2020

Photograph About

ગમે તે હોય માનવ, પશુ, પક્ષી કે કૃમી કીટક ,માંની મમતા સરખી જ હોય.
2 Reviews
125
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
હરીશ પીઠડીયા - (15 April 2020) 5
સાચી વાત છે માં એટલે માં , આ એક અક્ષર માં ઘણું સમાયૂ છે

1 0

Asha Bhatt - (11 April 2020) 5

1 0