પાણીની બોટલ !

પાણીની બોટલ !


Umang Chavda Umang Chavda
Social stories Reminiscent Microfiction


Your Rating
blank-star-rating
સાગર મારડિયા - (24 September 2022) 5

હદયદ્રાવક, સુપર વાર્તા. ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ જોરદાર 👌👌👌


0 0

Arbaaz Mogal - (29 October 2021) 5

અદ્ભૂત રચના સર 👌


1 0

ભાર્ગવ પરમાર - (14 July 2021) 5

👌


0 0

Sparsh Hardik - (08 July 2021) 5

well narrated!


0 0

Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (28 April 2021) 5

અદ્ભૂત રચના...👌💐👌


1 0

Harsh soni - (12 April 2021) 5

સુંદર અવાજ. સુંદર વાર્તા.


1 0

સોલંકી જીગ્નેશ"સાવજ" - (20 October 2020) 5

સુંદર


1 0

View More

Publish Date : 23 Nov 2019

Time to listen : 00:02:04


Free


Reviews : 25

People Listen : 225

Added to wish list : 1