કૈંક લીલું ચટાક તારી આંખમાં

કૈંક લીલું ચટાક તારી આંખમાં


Pallavi Kotak Pallavi Kotak

Summary

કવિ શ્રીરમેશ પારેખની કવિતા.. "કૈંક લીલું ચટાક" ઑડિયો રૂપે
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Varsha Kukadiya - (13 December 2021) 5

કવિતાનાં શબ્દો હૃદયને સ્પર્શી જાય અને પલ્લુના સ્વરે થયેલું પઠન આંખમાં થઈ જાય લીલું ચટાક! 👌👌❤️


1 1

છાયા ચૌહાણ - (13 December 2021) 5

nice,sweet voice


1 1

SABIRKHAN PATHAN - (12 December 2021) 5

Sundar kavita Ane Etli j Saras Rajuat


1 1


Publish Date : 12 Dec 2021

Time to listen : 00:02:03


Free


Reviews : 3

People Listen : 73

Added to wish list : 0