ઉમેશ તામસે 'ધબકાર'

User Image
0 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About ઉમેશ તામસે 'ધબકાર'

ઉમેશ તામસે 'ધબકાર' જન્મ સ્થળ - બારડોલી કર્મભૂમિ - વ્યારા (તાપી) શૈક્ષણિક લાયકાત- એમ.એ.બી.એડ્ વિષય:-મુખ્ય - અંગ્રેજી ગૌણ - સંસ્કૃત વ્યવસાય - શિક્ષક રસ રુચિ :- ગઝલ લેખન મુક્તક નિબંધ લેખન લેખ વાંચન સામાજિક કાર્ય પ્રકાશિત પુસ્તકો :- (સહિયારું પુસ્તક) ૧. કૂંપળનું...More

No Record Found
No Record Found
No Record Found