વિજીતા પંચાલ "જલધિ"

User Image
0 Views 0 Received Responses 0 Received Ratings

About વિજીતા પંચાલ "જલધિ"

ગુજરાતી ભાષા પર પ્રેમ ધરાવું છું. કવિતાઓ અને વાર્તાઓ લખવાનો ઘણો શોખ છે. મેગેઝિન અને ન્યુઝપેપરમાં કવિતા આપતી રહી છું.ચાર હાર્ડ કોપીમાં બે વાર્તા અને બે કવિતા આપેલ છે.

No Record Found
No Record Found
No Record Found