નિશાન પટેલ (સ્વાગત)

User Image
238 People Listen 13 Received Responses 14 Received Ratings

About Patel Nishan

નીકળી ગયો છું જિંદગીની રાહમાં. હું જ મારો નવો દ્રષ્ટિકોણ છું, મને મારી જ વિચારધારા માર્ગ બતાવશે. છું એકલવ્ય હું અને હું જ ગુરૂ દ્રોણ છું. હું લેખક કે કોઈ કવિ નથી પણ કોઈ વખત કાગળ પર થોડાં પ્રેમ, થોડાં ઉઝરડા ને થોડી વાસ્તવિકતાના રંગો પુરી લઉં છું. મારી રચનાઓ વાંચી આપના અમૂલ્ય પ્રતિભાવ...More