દીવાનગી...

દીવાનગી...


માનસી  પટેલ'માહી' માનસી પટેલ'માહી'
Poem
Jayantilal Vaghela (એકાંત) - (06 August 2021) 5
ખુબ સરસ રચના..👌💐👌

0 0

Bharati Vadera - (26 July 2021) 5
ખૂબ ખૂબ લાગણી સભર રચના🌹👏🌹👏🌹

0 0

J.M. Bhammar - (11 January 2021) 5
વાહ લાજવાબ!!!

0 0

Bharat Rabari - (06 January 2021) 5
વાહ વાહ!

0 0

Alka Kothari - (06 January 2021) 5
વાહ! ખુબ સરસ.

0 0

View More

કલ્પનાની પાંખો લઈ શબ્દો સાથે ઉડાન ભરતા શીખી રહી છું. દરેક શબ્દ દરેક રચના નવી જિંદગી આપે છે મને. વાંચવાના શોખને આગળ વધારી થોડુંક લખતી થઈ એની સાથે ઘણું શીખતી થઈ ગઈ. શ્રેષ્ઠ સમય આ શબ્દો સાથે જીવાય છે. દરેક ભાવ અને લાગણી સાથે જાત મૂકી સંવાદ કરું છું. બસ આખરી શ્વાસ સુધી મારી કલમ ના અટકે , મારા...More

Publish Date : 05 Jan 2021

Reading Time :


Free


Reviews : 11

People read : 78

Added to wish list : 0