અપ્રતિમ સૌંદર્ય કુદરતનું.

Jayshree Boricha vaja

Publish Date : 29 November 2019

Photograph About

મુંબઈ થી અમદાવાદ પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે કારની બારીમાંથી આ સુંદર વાદળ નજરે પડયું. એ પણ જાણે અમારી...More
22 Reviews
253
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Amrut Prajapati - (17 June 2022) 5
બેનમુન.. લાજવાબ... બેમિસાલ.. બેનઝીર...

1 1

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (13 February 2022) 5
ચડાવ,ઉતાર માં ચાલતી જિંદગી એ આપ્યું એક ગમગીન ખંડેર.ને તે આપી મહામૂલી રોશની. હા હું એને ખોઈશ નહીં. 🙏🇮🇳

1 1

Mer Mehul - (25 December 2021) 5

1 1

Parth Joshi - (06 November 2021) 5
આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી ને રોશની તે રાધા રે... 💐

1 1

Bhavesh Nayak - (08 October 2021) 5
superb

1 1

Shesha Rana(Mankad) - (07 August 2021) 5
awesome

1 1

Sulbha Thakkar - (01 July 2021) 5
osam .

1 1

View More