શાંત સાંજ

Bhabhor Samesh

Publish Date : 10 February 2022

Photograph About

ગામને દુર આવેલ ખેતરે સાંજની શાંત પ્રકૃતિ. ઢળતા સુરજનુ લાલ-પીળો અજવાસ.
1 Reviews
27
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Aatmaja ......... - (18 February 2022) 5

0 0