સંપૂર્ણ

Purvi Chokshi

Publish Date : 10 March 2022

Photograph About

શૂન્યમાં સૂર્ય... જીવન અર્થપૂર્ણ... વિદાય પૂર્વે...
6 Reviews
151
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Varsha Shah - (10 March 2022) 5

1 1

namrata shah - (10 March 2022) 5

1 1

Geeta Chavda - (10 March 2022) 5
આથમતો આદિત્ય ને જીવન સંધ્યા.. હાઈકુ ખુબ સુંદર👌👌

1 1

Bijal Butala - (10 March 2022) 5
વાહ... આ હાઇકુ ખૂબ ગમ્યું

1 1