સુંદરતા

Purvi Chokshi

Publish Date : 07 January 2020

Photograph About

આ વાદળોની જેમ, સ્વચ્છતા દ્રષ્ટિમાં હોય અને ભીનાશ હૃદયમાં હોય તો સુંદરતા આપોઆપ છલકે છે.
7 Reviews
248
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Kasundra Vijay - (04 October 2020) 5
pretty

1 0

Shraddha VyasShah - (03 April 2020) 5
True

1 0

manali shroff - (24 February 2020) 5

1 0

Shaivee Chokshi - (22 February 2020) 5

1 0

namrata shah - (13 February 2020) 4

1 0

ઉમંગ ચાવડા - (07 January 2020) 5
super snap.

1 0

Bijal Butala - (07 January 2020) 5

2 0