અધૂરપ

Purvi Chokshi

Publish Date : 18 January 2020

Photograph About

આથમતી સંધ્યાના રંગો, અધૂરપમાં પૂર્ણતાના છંદો..
5 Reviews
204
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Kasundra Vijay - (04 October 2020) 5
wow jeniun

1 0

Shaivee Chokshi - (22 February 2020) 5

1 0

namrata shah - (13 February 2020) 4

1 0

Bijal Butala - (19 January 2020) 5

1 0

hardik raychanda - (18 January 2020) 5
sundar

1 0