પ્રતીક્ષા

Purvi Chokshi

Publish Date : 10 April 2020

Photograph About

ચારેકોર દીસતા અંધકારના આ ઝંઝાવાતમાં... હકારાત્મક આશાના કિરણની પ્રતીક્ષામાં...
11 Reviews
269
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Kasundra Vijay - (04 October 2020) 5
marvelious

1 0

ડોલી પાઉં - (16 April 2020) 5

1 0

Harshad Shroff - (12 April 2020) 5
Such a poetic photo

1 0

Pratiksha Patel - (10 April 2020) 5

1 0

Mita Mehta - (10 April 2020) 5
અતિ સુંદર ફોટો અને એમા પણ આશા ના કિરણો એ અતિ હકારાત્મક અભિગમ દશૉવે છે, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

1 0

Bharat Patel - (10 April 2020) 5
Very relevant and well described photograph and obviously sharp clicked

1 0

Bijal Butala - (10 April 2020) 5
nice!!

1 0

View More