અવ્યક્ત રંગો

Purvi Chokshi

Publish Date : 27 May 2020

Photograph About

કુદરતના અવર્ણનીય રંગો સામે કાવ્ય, કલમ અને કૅમેરા અવ્યક્ત થઇ જાય છે..
10 Reviews
202
Photograph


Your Rating
blank-star-rating
Takhubha (shiv) Gohil - (08 November 2020) 5
નાઈસ

1 0

Kasundra Vijay - (04 October 2020) 5
superb clicking

1 0

Bijal Butala - (01 June 2020) 5

1 0

Mayank Chokshi - (28 May 2020) 5
કંઈ પણ વ્યક્ત કરવા રંગ કુદરતી જ જોઈએ...

1 0

Shaivee Chokshi - (27 May 2020) 5

1 0

namrata shah - (27 May 2020) 5

1 0

Mita Mehta - (27 May 2020) 5
અવર્ણનીય ફોટોગ્રાફ, અતિ સુંદર 👍

1 0

View More