આંખ

Bhumi Dodiya

Publish Date : 27 May 2020

Painting About

મારી આંખનું એક ટપકું સરખું એની યાદ આવી ગઈ જરા આંખ ના ટપકા ને સંભાળી ને રાખજો બહુ કીમતી છે
4 Reviews
212
Painting


Your Rating
blank-star-rating
SABIRKHAN PATHAN - (20 July 2020) 5

1 0

Babalu oza - (20 June 2020) 5
વાહ...અદભુત

0 0

Brijesh Raychanda - (27 May 2020) 5
ખૂબ સરસ...

0 0