મુશાયરા

મુશાયરા


Rajendra Solanki Rajendra Solanki
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Bhavik Zala - (20 May 2021) 5
????????good

1 0

સોલંકી જીગ્નેશ"સાવજ" - (04 April 2021) 5

👌👌👌


1 1

Chetna Thakkar - (12 February 2021) 5

વાહ સરસ


1 0

Jaya. jani.Talaja."jiya" - (15 January 2021) 5

સરસ, સરસ


1 0

રાજુસર ગરસોંદિયા - (23 May 2020) 5

વાહ વાહ જોરદાર


1 0

Varsha Kukadiya - (05 December 2019) 5

वाह...कया बात है...खामोशियाँ।


1 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (04 December 2019) 5

वाह खामोशियाँ |


1 0

View More

Publish Date : 30 Nov 2019

Time to listen : 00:00:37


Free


Reviews : 20

People Listen : 128

Added to wish list : 0