શક્ય છે કે

શક્ય છે કે


Pallavi Kotak Pallavi Kotak
Short story Poem Article & Essay


Your Rating
blank-star-rating
Bharat Rabari - (13 November 2021) 5

વાહ સરસ.


1 1

Hitesh Patadiya - (13 November 2021) 5

અદ્ભુત શબ્દો અને ભાવપૂર્વક અવાજ. ખૂબ સરસ.... ખૂબ અભિનંદન👍💐


1 1

રચનાઓ મીના શાહની - (13 November 2021) 5

સરસ ભાવાર્થ અને પ્રભાવી અવાજ 👏👏👌👌


1 1

Amjobanputra Amjobanputra - (12 February 2021) 5
સરસ

0 0

મીરા પટેલ - (10 October 2020) 5

વાહ! ખૂબ ખૂબ એટલે ખૂબ જ સુંદર કાવ્ય અને પઠન!👌👌👌💐


0 0

નૂતન 'નીલ' કોઠારી - (28 February 2020) 5

સુંદર, અર્થપૂર્ણ અને ભાવવાહી શબ્દો અને એવો જ ભાવવાહી, લયબદ્ધ અવાજ! મસ્ત મસ્ત મસ્ત!


1 1

umang chavda - (04 December 2019) 5

વાહ. ખુબ સરસ.


1 1

View More

Publish Date : 01 Dec 2019

Time to listen : 00:03:28


Free


Reviews : 11

People Listen : 181

Added to wish list : 0