મેં પૂછ્યું એનું કારણ

મેં પૂછ્યું એનું કારણ


Hiral Purohit Hiral Purohit

Summary

એન્વાયરોમેન્ટ ડે પર મારી એક નાની રચના
Poem


Your Rating
blank-star-rating
શૈલેષ પંચાલ "સ્મિત" - (26 August 2020) 5

આ સંસારનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વર છે...ખુબ સુંદર


1 1

Dixa Pandya Jalpesh Patel - (16 June 2020) 5

વાહ...


1 1

માનસી પટેલ'માહી' - (07 June 2020) 5

ખૂબ જ સુંદર શબ્દો અને અવાજ.. મસ્ત રચના


1 1


Publish Date : 06 Jun 2020

Time to listen : 00:02:09


Free


Reviews : 3

People Listen : 119

Added to wish list : 1