હિરલ પુરોહિત "સપ્તરંગી શબ્દ"

User Image
2113 People Listen 73 Received Responses 84 Received Ratings

About Hiral Purohit

હું વડોદરા, ગુજરાત પાસે એન્જિનિરીંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર છું.કવિતા, શાયરી અને વાર્તા લખવી મારી હોબી નથી પણ રોજનીશી છે. કામ સિવાયના સમય માં બસ શબ્દો ને ગોઠવણ કરી રચના ને ઓપ આપું છું.

No Record Found
No Record Found
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dc44a325296d-1573145138.png

Dr. Riddhi Mehta
Followers : 117
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ea6ca508e73e-1587989072.jpg

hardik raychanda
Followers : 212
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5cebf1aba7de3-1558966699.jpeg

અમિષા...
Followers : 178
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60e8458e600ff-1625834894.jpeg

umang chavda
Followers : 205
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dac1bb0dc314-1571560368.png

Varsha Kukadiya
Followers : 134
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ddca5f3f3ec2-1574741491.png

Brijesh Raychanda
Followers : 134
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/62b373bb9a4c0-1655927739.jpg

શૈલેષ...
Followers : 136
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dbd5ae89f42e-1572690664.jpg

My Shopizen
Followers : 251
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5f3d0758894ab-1597835096.png

aateka Valiulla
Followers : 69
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5f058a7c18688-1594198652.png

માનસી ...
Followers : 109
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5f08b5c57263e-1594406341.png

...
Followers : 257
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5e72d1f2c5808-1584583154.png

...
Followers : 119
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5da5a1984f3ba-1571135896.jpg

Gaurang Patel...
Followers : 48

View More